Milling Song

Dh 'éirich Mi Moch Madainn Chéitean

Chorus:

Fal il elileadh i o ro

Hiuraibh o `s na horo eileadh

Fal il eileadh i o ro

 

Verses:

Dh 'éirich mi moch maduinn Chéitean

Ma mhoch an diugh e moch an dé e

'S binn a chòisir rinn mi éisteachd

Smeòraichean air bhàrr nan geugan

Uisgeagan os cionn an t-sléibhe

'S bòidhiche fhiamh 's a' ghrian ag éirigh

Maduinn chiùin fo dhriùchd na speuran

Bric air linneachain a' leumraich

Crodh air àraidhaichean a' geumraich

Na laoigh bheag a' ruaig a chéile

 

I woke early one May morning

If it was early today, it was earlier yesterday.

Beautiful was the choir that I heard

Robins on the tops of the branches

Larks above the slopes

Beautiful was the image while the sun was rising

A calm morning covered in the dew of the skies

Trout jumping in the pools

Cattle bellowing in the field

The little calves chasing each other.