Caidreabh na Tì

August 25, 2022
Highland Village Museum, Iona

July 21st and August 25th from 2 to 4pm

Tha sibh air ur cuireadh gu Caidreabh na Tì.  Tadhalaibh oirnn uair sam bith eadar 2f is 4f.  Gheobhar ann srùbag, còmhradh, òrain, naidheachdan agus seanchas do gach seòrsa.  Bidh fàilte mhór air a h-uile duine aig a bheil suim.  Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig.  An-asgaidh.

You are invited to join us for Caidreabh na Tì | Gaelic Tea and Social.  Drop in anytime between 2 and 4 for tea, Gaelic conversation, and perhaps a song or story.  Everyone with an interest is very welcome join.  Only Gaelic will be spoken.  Free.